Class AbstractGenericFilterBean

  • Field Summary

   • Fields inherited from class org.springframework.web.filter.GenericFilterBean

    logger
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Abstract Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   void doFilter​(javax.servlet.ServletRequest request, javax.servlet.ServletResponse response, javax.servlet.FilterChain filterChain)
   protected abstract void doFilterInternal​(javax.servlet.http.HttpServletRequest httpRequest, javax.servlet.http.HttpServletResponse httpResponse, javax.servlet.FilterChain filterChain)
   Same contract as for doFilter.
   • Methods inherited from class org.springframework.web.filter.GenericFilterBean

    addRequiredProperty, afterPropertiesSet, createEnvironment, destroy, getEnvironment, getFilterConfig, getFilterName, getServletContext, init, initBeanWrapper, initFilterBean, setBeanName, setEnvironment, setServletContext
  • Constructor Detail

   • AbstractGenericFilterBean

    public AbstractGenericFilterBean()
  • Method Detail

   • doFilter

    public final void doFilter​(javax.servlet.ServletRequest request,
                  javax.servlet.ServletResponse response,
                  javax.servlet.FilterChain filterChain)
              throws javax.servlet.ServletException,
                  IOException
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException
   • doFilterInternal

    protected abstract void doFilterInternal​(javax.servlet.http.HttpServletRequest httpRequest,
                         javax.servlet.http.HttpServletResponse httpResponse,
                         javax.servlet.FilterChain filterChain)
                     throws javax.servlet.ServletException,
                         IOException
    Same contract as for doFilter.
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException